ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Neem contact op

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Opdrachtgever en Jono Toys; leveringen en betalingen

1.         Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Jono Toys:

de besloten vennootschap
JONO TOYS  B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te (9502 EZ) Stadskanaal, gemeente Stadskanaal, aan de Veenstraat 17.

2.         Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Jono Toys is gevestigd.
3.         Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Artikel 2. Offertes

1.         Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.         Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.         Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kun­nen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.
4.         Een opdracht bindt Jono Toys eerst nadat zij deze s­chrifte­lijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.
5.         Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Jono Toys ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadever­goeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

1.         Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtge­ver aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtge­ver extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarente­gen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanlei­ding geven tot berekening van een lager bedrag dan is over­eengeko­men.
2.         Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jono Toys­ ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorge­geven, dan is het risico voor de tenuitvoer­legging der wijzi­gingen voor rekening van de opdrachtgever.

3.         Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen over­eengekomen levertijd door Jono Toys – buiten haar ver­antwoordelijk­heid – wordt overschreden.

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgever.

1.         Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toever­trouwd moet Jono Toys dezelfde zorg aanwenden die zij dienaan­gaande aan haar eigen zaken aanwendt.
2.         Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voor­waarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor  bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 5. Verzending van de zaken en het vervoersrisico.

1.         Tenzij anders overeengekomen zorgt Jono Toys voor ver­zen­ding en levering van de zaken.
2.         Het aannemen der zaken door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de zaken in goede staat zijn afgeleverd. Wan­neer de zaken door of vanwege Jono Toys­ zijn geleverd en de op­drachtgever beschadigingen aan het geleverde bemerkt, dan dient hij Jono Toys hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – telefonisch op de hoogte te stel­len. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Jono Toys geen reclames omtrent beschadigin­gen meer aanvaard.
3.         Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor reke­ning van Jono Toys, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
4.         Emballage wordt in rekening gebracht. Wanneer deze emballage onbeschadigd aan Jono Toys wordt geretourneerd, wordt de berekende prijs weer gecrediteerd.

Artikel 6. Betaling.

1.         Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen acht dagen na factuurdatum.
2.         Jono Toys is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking c.q. uitle­vering van de bestelde zaken te sta­ken, indien deze zeker­heid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.
3.         Wanneer Jono Toys zaken voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan behoudt zij zich het recht voor minimaal 30% van de koopsom als vooruit­beta­ling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschie­den zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.
4.         Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na fac­tuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Jono Toys hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
5.         Bij levering van de zaken in gedeelten is Jono Toys gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurda­tum dient te worden betaald.
6.         Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De op­dracht­gever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
7.         Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
De opdrachtgever heeft nimmer het recht zonder toestemming van Jono Toys door de opdrachtgever van Jono Toys gekochte zaken aan Jono Toys te retourneren.
8.         De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Jono Toys heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van haar incassogemachtigde.
9.         Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelij­ke, met betrekking tot de invordering van het door de op­drachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste

€ 35,00 bedragen.

Artikel 7. Retentierecht.

Wanneer Jono Toys zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoe­ning van alle kosten die Jono Toys heeft besteed ter uitvoe­ring van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevon­den onverschil­lig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegza­me zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vertraging door de opdrachtgever.

Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtge­ver of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Jono Toys over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschre­ven in artikel 6.

Artikel 9. Overschrijding leveringstermijn.

De door Jono Toys met de opdrachtgever overeengekomen leve­ringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schrifte­lijk wordt overeengekomen.

Artikel 10. Annuleringen.

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehou­den tot betaling aan Jono Toys van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percenta­ge wordt door Jono Toys verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.
Jono Toys heeft overigens het recht de annulering niet te accepteren.

Artikel 11. Afname.

1.         Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
2.         Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdracht­ge­ver verplicht de opslagkosten zoals Jono Toys die dan in rekening brengt, te voldoen.
Zo zal onder opslag tevens de kosten van verzorging, alles in de ruimste zin van het woord, van de produkten worden ver­staan.
3.         Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgespro­ken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Jono Toys­ – te harer keuze – het recht om òf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, òf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annule­ren, onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 10.

Artikel 12. Reclames.

1.         Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijk­heid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
2.         De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Jono Toys kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, resp. heeft doen laten be- of verwerken, dan wel heeft doorverkocht aan derden.
3.         Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.
4.         Jono Toys heeft het recht voor ondeugdelijk zaken goede zaken te leve­ren.
5.         Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedge­keurd.
6.         Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
7.         Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
8.         Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar van Jono Toys wordt uitgekeerd.

Artikel 13. Afwijkingen.

1.         Materieel
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoorde­ling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
2.         Andere grondstoffen
Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Jono Toys geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Overmacht.

1.         Storingen in het bedrijf van Jono Toys tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog mobilisa­tie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beper­king of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbe­drijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenor­ganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-leve­ring van noodzakelijk materialen en halffa­brikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan wel redelij­kerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Jono Toys van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtge­ver uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
2.         In geval van overmacht zal Jono Toys daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende de opdrachtge­ver het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Jono Toys­ van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annule­ren, echter onder de verplichting om van Jono Toys af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 15. Prijswijzigingen.

Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrika­ten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstan­digheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is Jono Toys­ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en verande­ringen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 16. Garanties.

Op alle door Jono Toys geleverde zaken verstrekt Jono Toys­­ dezelfde garantie die zij dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers.
Tot 3% breuk komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17. Draagwijdte leveringsvoorwaarden.

1.         Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.
2.         Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door Jono Toys schriftelijk zijn erkend.
3.         Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme        inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Jono Toys verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Jono Toys tot algehele betaling van deze produk­ten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde produkten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de produkten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze produkten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplich­ting de uitvoerende ambtenaar van het Jono Toys’s eigen­doms­voorbe­houd in kennis te stellen.

Artikel 19. Kredietbeperking.

Alle nota’s van Jono Toys kunnen worden verhoogd met 2% krediet­beper­king. Deze kredietbeperking mag in mindering worden gebracht wanneer de opdrachtgever de ontvangen nota binnen 8 dagen na ontvangst be­taalt.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle transacties met Jono Toys is nederlands recht van toepassing. Geschillen worden onder uitsluiting van elke andere instantie voorgelegd aan de Rechtbank te Groningen.